Артикулационни нарушения - Сигматизъм

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове.Нарушената артикулация се изразява в липси,замени и изопачавания на звуковете.

Сигматизъм/Sigmatismus/

     С термина Сигматизъм  се обозначава неправилната артикулация на звуковете С,З,Ц,Ш,Ж,Ч.Това включва липса,замяна или изопачаване на звук.Тези звукове се разделят на две групи: съскави/с,з,ц/ и щушкави/ш,ж,ч/.
Поради различното място на образуване на звуковете от двете групи,терапевтичните модели за въздействие също са различни за всяка група. Прочети още...

Терапия на дискалкулия

mathЗа работещият логопед не е неочаквано, когато в кабинета му дойдат родители, изненадани от постиженията на детето си в първи клас. Нищо не е подсказвало на тези родители, че детето им би могло да има някакви затруднения в усвояването на материала. Налице е голямо несъответствие между очакваните и реалните достижения. Детето показва умения, които не съответстват на възрастта му, на обучението и на социокултурната среда.  Именно това несъотсветствие е основният критерий, който насочва специалиста към процес на изследване и диагностициране на дислексия (специфични нарушения на способността за учене), след като изключи възможността тези трудности в обучението да са предизвикани от сензорни увреди, умствена изостаналост или отрицателни влияния на средата (психологически и икономически). Специфичните нарушения на способността за учене включват в себе си разнообразни дефицити, засягащи импресивната и експресивната реч, основните четивни умения, както и разбиране на прочетеното, основните умения за писане, основните математически умения и математическото мислене. Прочети още...

Страница 7 от 7

Free business joomla templates