Фонологичното осъзнаване в съвременните теории за четене

Езиковото осъзнаване, едновременно подпомагащо овладяването на езика и развиващо се успоредно с него, е в основата не само на езикоусвояването в детска възраст, но и на приобщаването към езиковата култура чрез обучение в средното и висшето училище (Ю. Стоянова, 2009) .Фонологичното осъзнаване (“рhonological аwareness”), като част от езиковото осъзнаване, е термин „чадър”, етикиращ всички нива на осъзнато познание на звуковите елементи на речта. Фонологичното осъзнаване е един от най- важните предиктори за способността за четене при нормално развиващите се деца (Wagner & Torgesen, 1987). В допълнение, децата с дислексия често показват нарушения при фонологичната преработка, като е доказано, че терапия, основана на развиване равнищата на фонологичното осъзнаване, подобрява ефективността на тяхното четене (Bradley & Bryant, 1983; Hatcher, Hulme, & Ellis, 1994 – по Gillon, 2004, стр. 64). Прочети още...

Терапия при ларингеална хиперфункция.Какво можем да направим в логопедичния кабинет?

По данни на Boone /1983/, около 10% от децата в училищна възраст /1 на всеки 12/ има гласови проблеми. Wilson /1990/ отбелязва, че функционалните нарушения на гласа при децата в начална училищна възраст са около 41%. Първите нарушения се регистрират около 5-годишна възраст, а най-голямата им честота е при децата около 8-10 годишна възраст.

Една от главните причини за нарушенията на гласа е неговото пренапрежение. То води до увреди в самите гласни връзки и до дисбаланс на координацията на мускулите на гръкляна.
Прекаленото напрежение на мускулите на говорния апарат води до хиперфункция. При продължителна хиперфункция мускулите се изтощават, Прочети още...

Дизартрия

Дизартрията е нарушение на звукопроизношението и речевата прозодика в следствие на недостатъчна инервация на говорния апарат, свързана е с органични поражения на ЦНС и ПНС.Нарушенията  зависят от локализацията на поражението. Най-честите симптоми се изразяват в неправилно произношение, изопачаване на звукове, замени, пропуски, неясна реч, неправилен темп на говорене и т.н.

Дизартрия – dis – нарушение във функцията и arhtron – връзка, свързване. При най-тежките форми дизартрията преминава в анартрия, което е пълна невъзможност за говорене в следствие парализа на говорните мускули. Такива случаи се наблюдават при тежките форми на ДЦП, особено в случаите в които има квадропареза – 4-те крайника. Тясна мозъчна локализация практически не се наблюдава, защото детския мозък се развива, структурите му се променят, затова казваме, че в детска възраст нарушението носи дифузен характер. Докато при възрастните локализацията е много тясно изразена. Най-честите причини за дизартрия са: дородови инфекции, като интоксикации на майката, често може да е причина бъбречна недостатъчност, асфиксия, травми. Прочети още...

Афазии

Афазията е езикова и говорна аномалия при която в резултат от локални поражения на кората на главния мозък или по- долни отдели се разпадат основни комуникативни функции на индивида, след като вече речта е била сформирана като висша корова функция.

Класификация на афазиите

     I. Афазия на Брока, кортикална моторна афазия (по Литхайм- Вернике), еферентна моторна афазия (по Лурие)- проявява се нарушение на долните отдели на премоторната област на доминантното полукълбо, подкоровите структури и пътищата към фронталната кора. Демонстрират се три основни дефицита: Прочети още...

Артикулационна Гимнастика

Артикулационната гимнастика е комплексна,като при всяка терапевтична сесия преобладават такива упражнения,които са най-необходими за спецификата на конкретното нарушение и пряко зависят от невросихологичния и праксисен статус на терапевтираното лице.

Подготвителен етап:


-упражнения за мускулите от раменния пояс
-упражнения за шийната мускулатура

Гимнастика за раздвижване на артикулационната мускулатура: Прочети още...

Артикулационни нарушения - Ротацизъм

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове.
Нарушената артикулация се изразява в липси,замени и изопачавания на звуковете.

Ротацизъм/RHOTACISMUS/

С термина "Ротацизъм" се обозначава неправилната артикулация на звук "Р".Това включва липса,замяна или изопачаване на звукa.
Звук"Р" е онтогенетично последен,което го прави най-труден за артикулация.
Правилното му артикулиране изисква много трудна биомеханика и изключително високо ниво на овладяване на праксисните движения. Прочети още...

Страница 6 от 7

Free business joomla templates