Дизартрия

Дизартрията е нарушение на звукопроизношението и речевата прозодика в следствие на недостатъчна инервация на говорния апарат, свързана е с органични поражения на ЦНС и ПНС.Нарушенията  зависят от локализацията на поражението. Най-честите симптоми се изразяват в неправилно произношение, изопачаване на звукове, замени, пропуски, неясна реч, неправилен темп на говорене и т.н.

Дизартрия – dis – нарушение във функцията и arhtron – връзка, свързване. При най-тежките форми дизартрията преминава в анартрия, което е пълна невъзможност за говорене в следствие парализа на говорните мускули. Такива случаи се наблюдават при тежките форми на ДЦП, особено в случаите в които има квадропареза – 4-те крайника. Тясна мозъчна локализация практически не се наблюдава, защото детския мозък се развива, структурите му се променят, затова казваме, че в детска възраст нарушението носи дифузен характер. Докато при възрастните локализацията е много тясно изразена. Най-честите причини за дизартрия са: дородови инфекции, като интоксикации на майката, често може да е причина бъбречна недостатъчност, асфиксия, травми. Прочети още...

Афазии

Афазията е езикова и говорна аномалия при която в резултат от локални поражения на кората на главния мозък или по- долни отдели се разпадат основни комуникативни функции на индивида, след като вече речта е била сформирана като висша корова функция.

Класификация на афазиите

     I. Афазия на Брока, кортикална моторна афазия (по Литхайм- Вернике), еферентна моторна афазия (по Лурие)- проявява се нарушение на долните отдели на премоторната област на доминантното полукълбо, подкоровите структури и пътищата към фронталната кора. Демонстрират се три основни дефицита: Прочети още...

Артикулационна Гимнастика

Артикулационната гимнастика е комплексна,като при всяка терапевтична сесия преобладават такива упражнения,които са най-необходими за спецификата на конкретното нарушение и пряко зависят от невросихологичния и праксисен статус на терапевтираното лице.

Подготвителен етап:


-упражнения за мускулите от раменния пояс
-упражнения за шийната мускулатура

Гимнастика за раздвижване на артикулационната мускулатура: Прочети още...

Артикулационни нарушения - Ротацизъм

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове.
Нарушената артикулация се изразява в липси,замени и изопачавания на звуковете.

Ротацизъм/RHOTACISMUS/

С термина "Ротацизъм" се обозначава неправилната артикулация на звук "Р".Това включва липса,замяна или изопачаване на звукa.
Звук"Р" е онтогенетично последен,което го прави най-труден за артикулация.
Правилното му артикулиране изисква много трудна биомеханика и изключително високо ниво на овладяване на праксисните движения. Прочети още...

Артикулационни нарушения - Сигматизъм

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове.Нарушената артикулация се изразява в липси,замени и изопачавания на звуковете.

Сигматизъм/Sigmatismus/

     С термина Сигматизъм  се обозначава неправилната артикулация на звуковете С,З,Ц,Ш,Ж,Ч.Това включва липса,замяна или изопачаване на звук.Тези звукове се разделят на две групи: съскави/с,з,ц/ и щушкави/ш,ж,ч/.
Поради различното място на образуване на звуковете от двете групи,терапевтичните модели за въздействие също са различни за всяка група. Прочети още...

Терапия на дискалкулия

mathЗа работещият логопед не е неочаквано, когато в кабинета му дойдат родители, изненадани от постиженията на детето си в първи клас. Нищо не е подсказвало на тези родители, че детето им би могло да има някакви затруднения в усвояването на материала. Налице е голямо несъответствие между очакваните и реалните достижения. Детето показва умения, които не съответстват на възрастта му, на обучението и на социокултурната среда.  Именно това несъотсветствие е основният критерий, който насочва специалиста към процес на изследване и диагностициране на дислексия (специфични нарушения на способността за учене), след като изключи възможността тези трудности в обучението да са предизвикани от сензорни увреди, умствена изостаналост или отрицателни влияния на средата (психологически и икономически). Специфичните нарушения на способността за учене включват в себе си разнообразни дефицити, засягащи импресивната и експресивната реч, основните четивни умения, както и разбиране на прочетеното, основните умения за писане, основните математически умения и математическото мислене. Прочети още...

Страница 6 от 6

Free business joomla templates