Специфични разстройства на развитието на речта и езика

Това са разстройства, при които нормалните закономерности на усвояване на езика са нарушени още от ранните стадии на развитие.Много е важно да се отбележи,че тези нарушения не се дължат на:

      - Аномалии в неврологичните функции

      - Аномалии в говорния апарат

      - Сензорни нарушения

      - Умствено изоставане Прочети още...

F- 84.Генерализирани разстройства на развитието.

Обединява група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с ограничен, стереотипен,повтарящ се репертоар от интереси и дейности.

Общо за групата е характерно,че развитието на индивидите е извън норма още в периода на най-ранно детство с начало не по-късно от третата до петата година.

За определяне на разстройството е важно да има ОТКЛОНЕНИЕ В ПОВЕДЕНИЕТО спрямо нормалното за умствената възраст на лицето,въпреки че за повечето нарушения включени в групата е характерно Общо когнитивно нарушение.

Първото нарушение, с което ще се запознаем е ДЕТСКИ АУТИЗЪМ, с код в МКБ-10 F-84.0 Прочети още...

Квалификационна характеристика- Логопедия

Квалификационната характеристика определя сферата на професионалната реализация и задълженията на завършилите всички степени на университетското обучение по логопедия.

Завършилите специалността "Логопедия" получават следните степени на образование:

- Бакалавър на хуманитарните науки. Основна специалност Логопедия.

- Магистър на хуманитарните науки. Основна специалност Логопедия. Прочети още...

Вербална диспраксия на развитието- съвременни модели за диагностика и терапия

В този доклад ние се опитваме да опишем най-общо проявите на едно от общоговорните нарушения на развитието, а именно диспраксия на развитието. В  българската логопедична общност този термин не е много популярен, което ни накара да направим сравнение с други по-популярни термини, описващи същите прояви на нарушение.  

1. Какво представлява вербална диспраксия на развитието Прочети още...

Фонологичното осъзнаване в съвременните теории за четене

Езиковото осъзнаване, едновременно подпомагащо овладяването на езика и развиващо се успоредно с него, е в основата не само на езикоусвояването в детска възраст, но и на приобщаването към езиковата култура чрез обучение в средното и висшето училище (Ю. Стоянова, 2009) .Фонологичното осъзнаване (“рhonological аwareness”), като част от езиковото осъзнаване, е термин „чадър”, етикиращ всички нива на осъзнато познание на звуковите елементи на речта. Фонологичното осъзнаване е един от най- важните предиктори за способността за четене при нормално развиващите се деца (Wagner & Torgesen, 1987). В допълнение, децата с дислексия често показват нарушения при фонологичната преработка, като е доказано, че терапия, основана на развиване равнищата на фонологичното осъзнаване, подобрява ефективността на тяхното четене (Bradley & Bryant, 1983; Hatcher, Hulme, & Ellis, 1994 – по Gillon, 2004, стр. 64). Прочети още...

Терапия при ларингеална хиперфункция.Какво можем да направим в логопедичния кабинет?

По данни на Boone /1983/, около 10% от децата в училищна възраст /1 на всеки 12/ има гласови проблеми. Wilson /1990/ отбелязва, че функционалните нарушения на гласа при децата в начална училищна възраст са около 41%. Първите нарушения се регистрират около 5-годишна възраст, а най-голямата им честота е при децата около 8-10 годишна възраст.

Една от главните причини за нарушенията на гласа е неговото пренапрежение. То води до увреди в самите гласни връзки и до дисбаланс на координацията на мускулите на гръкляна.
Прекаленото напрежение на мускулите на говорния апарат води до хиперфункция. При продължителна хиперфункция мускулите се изтощават, Прочети още...

Страница 5 от 6

Free business joomla templates