F80.3. Придобита афазия с епилепсия/синдром на Landau-Kleffner/

Разстройство, при което детето,след първоначално нормално развитие на езика, загубва както рецептивните, така и експресивните си речеви умения, но запазва общият си интелект.
Началото е обикновено между 3 и 7 годишна възраст,но не задължително.Обикновенно е съпроводено от епилептични гърчове.Загубата на речта може да настъпи постепенно или внезапно.Разликата между появата на гърчовете и загубата на езика или обратното, може да бъде период от няколко месеца до две години. Прочети още...

F80.2.Разстройство на рецептивната реч

Специфично разстройство на развитието,при което способността на детето да разбира езика е под съответното за неговата умствена възраст ниво.Почти във всички случаи е нарушена и експресивната реч и е налице нарушена артикулация.
Характеристики:
-    не реагират на познати имена на 1 годишна възраст
-    неспособност да разпознават обичайни предмети на 1,5 годишна възраст
-    не могат да изпълнят проста инструкция на 2 годишна възраст
В по-късна възраст
-    неспособност да се разбират граматични структури /въпроси,сравнения,отрицание/ Прочети още...

F80.0 Специфично разстройство на артикулацията

Специфично разстройство на развитието, при което употребата на речта е под нивото,съответно на умствената възраст на детето, но езиковите умения са в норма.

Налице е абнормно развитие,когато детето усвоява речта със закъснение или отклонение,което води до неправилна артикулация в детската реч и тя става трудно разбираема за околните. Прочети още...

Специфични разстройства на развитието на речта и езика

Това са разстройства, при които нормалните закономерности на усвояване на езика са нарушени още от ранните стадии на развитие.Много е важно да се отбележи,че тези нарушения не се дължат на:

      - Аномалии в неврологичните функции

      - Аномалии в говорния апарат

      - Сензорни нарушения

      - Умствено изоставане Прочети още...

F- 84.Генерализирани разстройства на развитието.

Обединява група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с ограничен, стереотипен,повтарящ се репертоар от интереси и дейности.

Общо за групата е характерно,че развитието на индивидите е извън норма още в периода на най-ранно детство с начало не по-късно от третата до петата година.

За определяне на разстройството е важно да има ОТКЛОНЕНИЕ В ПОВЕДЕНИЕТО спрямо нормалното за умствената възраст на лицето,въпреки че за повечето нарушения включени в групата е характерно Общо когнитивно нарушение.

Първото нарушение, с което ще се запознаем е ДЕТСКИ АУТИЗЪМ, с код в МКБ-10 F-84.0 Прочети още...

Вербална диспраксия на развитието- съвременни модели за диагностика и терапия

В този доклад ние се опитваме да опишем най-общо проявите на едно от общоговорните нарушения на развитието, а именно диспраксия на развитието. В  българската логопедична общност този термин не е много популярен, което ни накара да направим сравнение с други по-популярни термини, описващи същите прояви на нарушение.  

1. Какво представлява вербална диспраксия на развитието Прочети още...

Страница 5 от 7

Free business joomla templates