Квалификационна характеристика- Логопедия

Квалификационната характеристика определя сферата на професионалната реализация и задълженията на завършилите всички степени на университетското обучение по логопедия.

Завършилите специалността "Логопедия" получават следните степени на образование:

- Бакалавър на хуманитарните науки. Основна специалност Логопедия.

- Магистър на хуманитарните науки. Основна специалност Логопедия.

След завършване на бакалавърска степен по логопедия студентите могат да се обучават в следните магистърски програми:
1. Комуникативни нарушения на развитието
2. Афазиология
3. Комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност
4. Гласови нарушения
5. Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност

Завършилите бакалавърска степен по сродни специалности могат да се обучават в магистърска програма по Логопедия.

- Доктор на хуманитарните науки. Специалност логопедия.

След завършен втори курс и много добър успех от обучението през първите две години, студентите по логопедия имат право да запишат нова специалност под формата на второ висше образование в рамките на СУ "Св. Кл. Охридски".

Логопедът е специалист, който се занимава с профилактика, диагностика, терапия и консултация на нарушенията на комуникацията. В този контекст комуникацията включва всички процеси, свързани с разбирането и пораждането на устната и писмената реч, заедно с всички форми на невербално общуване.

Логопедът е специалист, който не получава учителска правоспособност.

Логопедът има следните права и задължения:

А. - Със завършена степен Бакалавър на хуманитарните науки.

Индивидуален и групов терапевт по следните видове говорна, езикова патология на четенето и писането:

 • при гласови разстройства;
 • при структурни увреждания на лицево-челюстния апарат, включително ринолалия;
 • при неврологични заболявания в детска възраст;
 • вследствие слухова или зрителна недостатъчност;
 • при специфични трудности в обучението;
 • при темпоритмична дезорганизация на речта;
 • при психиатрични заболявания;
 • при неврологични заболявания при възрастни;
 • при професионално претоварване.

Терапевтите /логопедите/ могат да работят във:

 • всички видове специални и в масови училища;
 • всички видове специални и в масови градини;
 • детски ясли;
 • домове за деца от всички възрасти, вкл. домовете "Майка и дете";
 • центрове за рехабилитация на слуха и говора;
 • психодиспансерите;
 • всички видове болнични заведения и клиники за деца и възрастни с посочените заболявания;
 • дневни центрове за деца и възрастни с интелектуална недостатъчност.

Б.- Със завършена степен Магистър на хуманитарните науки.

Освен всички права и задължения на завършилите Бакалавърска степен, специалистът магистър има право на:

- диагностична

- експертна и

- консултативна дейност

самостоятелно и в екип по една от петте изброени магистърски програми.

Завършилите тази специалност магистри се подготвят и за административни ръководители на специализирани заведения, както и за извършване на научно-изследователска работа.

В.- Със завършена степен Доктор на хуманитарните науки.

Освен правата и задълженията на специалистите, притежаващи Бакалавърска и Магистърска степен по логопедия, докторите имат и правото на преподавателска дейност в Университетите, подготвящи логопеди.

http://www.uni-sofia.bg

 

Free business joomla templates