Висши корови функции

speech-topicКрайният мозък е най-младата и съвършена структура в еволюцията на нервната система. Към крайния мозък спадат кората на големите полукълба, подкоровото бяло вещество, подкоровите ядра, страничните мозъчни стомахчета и мазолестото тяло. Съставен е от две полукълба, разделени чрез дълбока цепнатина, в дъното на която лежи мазолестото тяло, чрез което се свързват. Кората на крайния мозък е силно нагъната, формирайки дълбоки бразди(sulci), които ограждат изпъкнали гънки или извивки(gyri).

По-голямата част от кората е скрита в дълбочината на браздите.Чрез тези дълбоки и постоянни бразди всяко полукълбо се разделя на челен, теменен, тилен и слепоочен дял.

Изследването на соматичните и специализираните сетивни функции показва, че постъпващата информация от рецепторите на всички сензорни системи, стигайки до кората завършват в области наричани първични сензорни корови полета. От задната челна кора изхождат еферентни команди, които се насочват към всички волеви напречно-набраздени телесни мускули. Тази област се заема от първични моторни корови полета. Това са високо специализирани корови области, които регистрират специфичните физически параметри на стимулите и тяхната интензивност или изпращат единични команди към отделни мускулни групи. Те изълняват много фини, прецизни, специфични и пространствено организирани функции, които са базисни, но елементарни. Те заемат и относително малък дял от кортикалната повърхност. Голямата част от кората се състои от корови области, заемани от т.нар. асоциативни(вторични и третични) полета, които осъществяват много по-сложни функции, означавани като Висши корови функции. В тях се включват следните най-важни интегративни дейности на кората, които често се определят като Когнитивни:

  1. Гнозис – осъществяването на най-висшата и сложна преработка на получената сензорна информация, при което имаме разпознаване, класифициране в категории и идентифициране на обектите.
  2. Праксис – планиране, изграждане и изпълняване на комплексни моторни програми, чрез които се реализират плавно, точно и автоматично редица сложни и целенасочени двигателни действия.
  3. Език/Реч- използване на система от знаци, символи, думи. Формира се и функционира единствено у човека и позволява обозначаването и на абстрактни идеи идеи и понятия, както и отношенията между тях.

Общи характеристики на висшите корови функции са:

  • Човек не се ражда с генетично-кодирани анатомо-функционални системи на ВКФ Всички форми на гнозиса, праксиса и езика се изграждат постепенно в хода на онтогенетичното развитие на индивида.
  • Висшите корови функции не се развиват спонтанно с израстването и съзряването на индивида, а се изграждат само чрез специфично обучение и подражание на социалната среда, която го обкръжава
  • Висшите корови функции имат критична възраст за началото на своето развитие, което ако не започне в ранните години след раждането, тези функции не могат да се изградят пълноценно.

 Увредите в различните области на асоциативната кора причиняват различни нарушения на гнозисните, праксисните и езиковите функции, които се означават съответно като агнозии, апраксии и афазии.

 

Free business joomla templates