Обучителни трудности – митове и факти.

math disabilitiesОбучителни трудности(ОТ) е общ термин, който се използва за описание на различни видове проблеми в усвояването на учебния материал. Най-често са засегнати уменията за четене, писане, смятане, разбиране, буквуване /спелуване/. Могат да окажат влияние и върху координацията, вниманието, паметта, емоционалната зрялост и социалните умения. Обучителните трудности при различните индивиди могат да варират както в степента на засягане на отделната област,

така и като симптоми на нарушението. Важно е да се отбележи, че при хората с обучителни трудности няма засегнати сетивни канали или неврологични увреждания, които да водят до тези проблеми.

Най-често срещаните прояви на обучителните трудности

Това е списък на възможните, а не на задължителните прояви. В отделните случаи могат да се срещат само малка част от тях. Кои прояви ще се демонстрират и в каква степен е строго индивидуално.

- нарушена ориентация за ляво и дясно;

- трудности при запомнянето на неща, имащи точно определена последователност - дните на седмицата, месеците, пръстите на ръката, азбуката, таблицата за умножение и др. 

- трудности при подреждане на нещата в последователност;

- нарушена ориентация във времето – не разбират разликата между ”преди това” и ”след това”, ”скоро” и ”отдавна”, трудно се ориентират по часовник, трудно управляват времето си;

- трудности в следването на инструкции;

- лош контрол на движенията;

- трудности с фокусирането на вниманието, слаба концентрация;

- езикови затруднения - ограничен речник, сериозни трудности при цели свързани изказвания, трудно овладяване на граматичните правила и др.;

- трудности с математиката – трудно четене на числа и разбиране на математическите знаци и термини, затруднения при решаване на устни задачи, огледално писане на цифри и др.;

- нарушение на уменията за четене /дислексия/;

- нарушение на уменията за писане /дисграфия/

Четивни проблеми

- бавно четене /3-10 пъти по бавно от скоростта на нормалния читател/;

напрегнати движения /мръщи се, говори с писклив глас, мърда устни/;

- замяна на сходни звукове /С-Ш, Д-Т, Ч-Ц, и др./;

- замяна на сходни букви /Т-Г, П-Н-И, З-В и др./;

- пропускане и добавяне на звукове и срички;

- огледално четене;

- четене на думите в грешен ред;

-  четене дума по дума, с накъсване на фразата и паузи на неподходящо място;

- не се съобразява с препинателните знаци, неподходяща интонация;

- често губи мястото за четене;

- нарушения в разбирането - не може да повтори основни факти, да разкаже последователно прочетеното и др.

Проблеми с писането

- замяна на сходни букви /О-А, Ъ-Ч, В-Д и др./, замяна на сходни звукове /П-Б, З-Ж, Ц-Ч и др./;

- пропускане, добавяне и разместване на букви и срички;

- разделно писане на частите на една дума, сливане на съседни думи;

- трудно определяне границите на изречението - две изречения се обединяват в едно или въобще липсват точки, запетаи, главни букви;

- аграматизъм /грешки в съгласуването по род и число и др./;

- почерк- лошо изписани букви, неспазване на редовете, силен натиск на химикала, много зачерквания и др.

Митове и Факти за Обучителните трудности

Мит 1: Хората с обучителни трудности не са умни.

Факт: В действителност хората с обучителни трудности са с нормален интелект, често дори с по-висок от средния коефициент на интелигентност.

Мит 2: Обучителни трудности е измислена диагноза за хора, които са мързеливи, глупави и не искат да учат.

Факт: В действителност хората с обучителни трудности са силно мотивирани да преодоляват проявите на нарушението и полагат огромни усилия за да постигнат това, което за други е лесно постижимо.

Мит 3: Обучителните трудности засягат само деца.

Факт: Обучителните трудности не засягат само деца. Това е нарушение, което не се „лекува“ и последиците от него продължават през целия живот. Ранната диагностика позволява ранна терапия и значително подпомага хората с ОТ да създадат правилни стратегии за компенсиране на възможните трудности в обучението.

Мит 4: Обучителните трудности са следствие от лошо преподаване.

Факт: Лошото преподаване е изключващ фактор за ОТ. В действителност с преминаването на децата в училищна възраст преподавателите са тези, които забелязват маркерите за нарушението, ако то не е било диагностицирано досега.

Мит 5: Обучителни трудности е разширен термин за дислексия.

Факт: Хората с обучителни трудности могат да имат нарушение на четенето, но могат и да имат съвсем различни прояви.

Мит 6: Повече момчета, отколкото момичета страдат от обучителни трудности.

Факт: Въпреки, че в много изследвания се споменава за до три пъти по-голям брой момчета засегнати от ОТ, когато става въпрос за нарушения на четенето статистиката отчита равен брой засегнати момчета и момичета.

Мит 7 : Ако правят повече повторения на учебния материал - хората засегнати от ОТ ще имат по-добър успех.

Факт: Лицата засегнати от проявите на нарушението имат нужда от различна стратегия за възприемане на учебния материал, а не от повторение.

 

Free business joomla templates