Артикулационни нарушения - Ротацизъм

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове.
Нарушената артикулация се изразява в липси,замени и изопачавания на звуковете.

Ротацизъм/RHOTACISMUS/

С термина "Ротацизъм" се обозначава неправилната артикулация на звук "Р".Това включва липса,замяна или изопачаване на звукa.
Звук"Р" е онтогенетично последен,което го прави най-труден за артикулация.
Правилното му артикулиране изисква много трудна биомеханика и изключително високо ниво на овладяване на праксисните движения.
Учленява се с редуване на преграда-проход-преграда за много кратък период от време.
Страничните крайчета на езика се притискат до страните на небцето,а върхът му се докосва до алвеолите/преграда/, отпуска/ проход/ и отново се докосва/преграда/.

Видове нарушения:

1.Липси:


Пр: "иба" вместо "риба";"ано" вместо "рано"

2.Замяна/параротацизъм/


Най-често в практиката се вижда замяна на звук"Р" с "Л"
Пр:"пласе" вместо"прасе"

Други възможни замени са:

-замяна на звук "Р" с "Д"
Пр: "диба" вместо "риба"

-замяна на звук "Р" с "Й"
Пр:"йоза" вместо "роза"

-замяна на звук "Р" с "В"
Пр:"вибка" вместо "рибка"

3.Изопачаване

Има няколко обособени видове изопачаване на звук"Р", често срещани в практиката на логопедите:
-Веларен ротацизъм.При него звука се учленява, като задната част на езика се издърпва назад към мекото небце и вибрациите се образуват в тази област.
-Увуларен ротацизъм.В този случай вибрациите са в областта на увулата/мъжеца/.
-Билабиален ротацизъм.Звука се образува посредством вибриране на двете устни.
-Лабиодентален ротацизъм.Тук или долната устна отива към горните резци и трепти долната устна или обратното.
-Интердентален ротацизъм.
-Букален ротацизъм.

Диагноза и терапия на "Ротацизъм" 

Основните етапи от диагностичния процес са:


1.Снемане на анамнеза/виж Карта за определяне на логопедичен статус/.
2.Логопедичен статус/виж карта за определяне на логопедичен статус/.
3.Изследване на артикулационния праксис/виж карта за определяне на логопедичен статус/.
4.Изследване на фонологията и артикулацията/виж карта за определяне на логопедичен статус/.
5.Изследване на металингвистичните фонологични умения/виж карта за определяне на логопедичен статус/.

Терапия на нарушената артикулация при Ротацизъм

 Етапи на терапевтичния процес


1.артикулационна гимнастика/подготвителен за дъвкателната,мимическата и артикулационната мускулатура/.
2.развитие на фонологични езикови умения/фонологично разпознаване на звука/.
3.Постановка на звук/правилно учленение/.
4.автоматизация на звук.
5.диференциация на звук

 

Схема на терапевтичен процес за звук "Р"

 

Първи етап- Артикулационна гимнастика/виж статията "артикулационна гимнастика-упражнения"/.


Втори етап-Развитие на фонологични езикови умения.

 

Този етап включва упражнения,които позволяват на детето да възприема,обработва и различава правилното от неправилното произношение на звука,върху който работим;
да го различава от друг звук,с който го заменя и да определя мястото на звука в думата.

 

Пр:-"Слушай внимателно и определи,в коя от думите чуваш звук "Р"?":

ред   прасе   кон   дар  чорап  риба  морков  куче 
чаша  радио контакт маса сирене тролей ръкавица ред


Пр:-"Слушай внимателно и определи в коя част на думата чуваш звук "Р"?":
риба- в началото; парад - по средата; вар - в краяТрети етап- постановка на звукМного е важно артикулаторните органи и в частност езика да бъдат много добре подготвени преди същинската постановка на звука.За целта най-подходящи са следните упражнения:
- Изваждане на широк език,като крайчетата опират на кътниците,а върхът на горните алвеоли.Задържаме позата и силно издухваме издишната струя.
- Бързо и многократно повторение на звуковете "Т" и "Д"
- Бързо и многократно повторение на Д-Т, като се натъртва на последния звук.
Целта на всички тези упражнения е постигане на вибрация на езика.
След постигането и задържането  на артикулационната поза се пристъпва към същинската постановка на звука.
Най-често, за основа се използва звук "Т".Той се произнася с леко отворена уста,при широк език и с краища опрени на кътните зъби.
Многократно се повтаря звука Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т....Последното "Т" е натъртено,като постепенно се преминава към енергично издишане на въздушната струя.
Съществува и вариант за механична постановка посредством логопедична сонда.Четвърти етап- Автоматизация

 

Автоматизация на звук "Р" се извършва в реда: срички РА,РЪ,РО,РУ,РЕ,РИ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.

 

 

Free business joomla templates