Артикулационни нарушения - Сигматизъм

Артикулационните нарушения в детска възраст се характеризират с неправилна артикулация на един или повече говорни звукове.Нарушената артикулация се изразява в липси,замени и изопачавания на звуковете.

Сигматизъм/Sigmatismus/

     С термина Сигматизъм  се обозначава неправилната артикулация на звуковете С,З,Ц,Ш,Ж,Ч.Това включва липса,замяна или изопачаване на звук.Тези звукове се разделят на две групи: съскави/с,з,ц/ и щушкави/ш,ж,ч/.
Поради различното място на образуване на звуковете от двете групи,терапевтичните модели за въздействие също са различни за всяка група.

Видове нарушения:


1. Липси
     Пр:"ено" вместо "сено";"ин" вместо "син"
 

2. Замени
     Най-често в практиката се случва замяна на звуковете /С/ и /З/ с /Ш/ и /Ж/.Пр:"шин" вместо "син";"шупа" вместо "супа".
По-рядко се случва замяна от типа/С/ и /З/ с /Т/ и /Д/.Пр:"тин" вместо"син";дайче" вместо "зайче".
 

3. Изопачаване
     Има няколко обособени видове на изопачаване на звуковете С,З,Ц,Ш,Ж,Ч.Най-често срещаният вид е междузъбен сигматизъм.При него върхът на езика заема пространството между приближените резци на горната и долната челюст и запълва това пространство.Чува се мек шум ,"фъфлене".
Другите видове са: Призъбен сигматизъм, Страниченсигматизъм,Устно-небен сигматизъм, Шушкаво-небен сигматизъм и Назален сигматизъм.

Диагноза,диференциална диагноза и терапия на Сигматизъм.

Основните етапи от диагностичния процес са:
 

1. Снемане на анамнеза/виж Карта за определяне на логопедичен статус/.
 

2. Логопедичен статус/виж карта за определяне на логопедичен статус/.
 

3. Изследване на артикулационния праксис/виж карта за определяне на логопедичен статус/.
 

4. Изследване на фонологията и артикулацията/виж карта за определяне на логопедичен статус/.
 

5. Изследване на металингвистичните фонологични умения/виж карта за определяне на логопедичен статус/.

Диференциална диагноза се прави с други говорни нарушения,езикови нарушения и неспецифични артикулационни нарушения.

Терапия на нарушената артикулация при Сигматизъм.

     Етапи на терапевтичния процес
 

1. Артикулационна гимнастика/подготвителен за дъвкателната,мимическата и артикулационната мускулатура/.
 

2. Развитие на фонологични езикови умения/фонологично разпознаване на звука/.
 

3. Постановка на звук/правилно учленение/.
 

4. Автоматизация на звук.
 

5. Диференциация на звук.

Схема на терапевтичен процес за съскава група/С,З,Ц/

Първи етап- Артикулационна гимнастика/виж статията "артикулационна гимнастика-упражнения"/.
 

Втори етап-Развитие на фонологични езикови умения.

     Този етап включва упражнения,които позволяват на детето да възприема,обработва и различава правилното от неправилното произношение на звука,върху който работим;да го различава от друг звук,с който го заменя и да определя мястото на звука в думата. Пр:"Слушай внимателно и определи,в коя от думите чуваш звук "С"?":

стол  кора  таратор  сако  самолет  влак
билет  ананас бисер колет  сън  пате маска

Пр:"Слушай внимателно и определи в коя част на думата чуваш звук"С"?:

бас- в края; самолет- в началото; косъм- посредата.

/Упражненията за звуковете "З" и "Ц" са тематично същите/

 

Трети етап- постановка на звук.
 

     Постановка на звук"С".
Различните видове изопачаване на звука изискват различен подход към постановката на звука.
     Постановка на звук"З".
Постановката на звук "З" се прави задължително и само след постановка на звук"С".Вниманието на детето се насочва към студената,но вече озвучена издишна струя.С помоща на ръцете на логопеда и детето се демонстрира трептенето на гласните връзки.
     Постановка на звук"Ц".За постановка се използват следните две артикулационни упражнения:
          - от детето се изисква бързо и последователно произнасяне на звуковете Т-С.След известно упражняване се опитваме да ги кажем заедно,без пауза в издишната струя.Чува се характерния шум на звук"Ц".
          -от детето се изисква да постави езика си в позата за произнасяне на звук"Т",като вместо него казва звук"С".Получава се звук,който много се доближава до правилния"Ц".След това "ц-подобния" звук се "закрепва" и изчиства от страничния шум.

Четвърти етап- Автоматизация на звуковете"С","З","Ц"

     Автоматизация на звук"С" се извършва в строга последователност:в срички СЕ,СИ,СА,СЪ,СО,СУ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.
     Автоматизация на звук"З" се извършва в строга последователност:в срички ЗЕ,ЗИ,ЗА,ЗЪ,ЗО,ЗУ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.
     Автоматизация на звук"Ц" се извършва в строга последователност:в срички ЦЕ,ЦИ,ЦА,ЦЪ,ЦО,ЦУ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.

Пети етап- Диференциация


     Работи се по диференциация на звук"С" от звук"З" и звук "Ц" в реда:срички,думи,изречения и текст.

Схема на терапевтичен процес за шушкава група/Ш,Ж,Ч/
 
 

Първи етап- Артикулационна гимнастика/виж статията "артикулационна гимнастика-упражнения"/.

Втори етап-Развитие на фонологични езикови умения.

     Този етап включва упражнения,които позволяват на детето да възприема,обработва и различава правилното от неправилното произношение на звука,върху който работим;да го различава от друг звук,с който го заменя и да определя мястото на звука в думата.

Пр:"Слушай внимателно и определи,в коя от думите чуваш звук "Ш"?":

шал небе линия вишна картоф облак парашут

Пр:"Слушай внимателно и определи къде чуваш звук "Ш"- в началото,по средата или в края на думата?":

шев- в началото;машина-по средата; кош- в края;

Упражненията за развитие на фонологични умения за звуковете"Ж" и "Ч" са тематично същите.

Трети етап- Постановка на звук

     Постановка на звук "Ш":
          -логопеда показва правилната позиция на езика и устните.Ако детето не може да го направи по подражание- чашкообразният език се изважда извън устата и бавно се прибира назад,докато достигне зъбите.Езикът се фиксира в тази позиция и се прави издишване.Получава се "ш-подобен звук",който се закрепя и изчиства.
 

     Постановка на звук"Ж":
          -постановката на звук "Ж" се прави задължително и само след постановка и автоматизация на звук"Ш".Вниманието на детето се насочва към топлата,но вече озвучена издишна струя.С помоща на ръцете на логопеда и детето се демонстрира трептенето на гласните връзки.
 

     Постановка на звук"Ч"
          -от детето се изисква да постави езика в позиция за изговаряне на звук"Т",същевременно произнасяме звук"Ц".Получава се звук близък до "Ч",който след известни тренировки се изчиства.

Четвърти етап-Автоматизация

     Автоматизация на звук"Ш" се извършва в следният ред:в срички ШУ,ШО,ША,ШЪ,ШЕ,ШИ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.
 

     Автоматизация на звук "Ж" се извършва в следният ред:в срички ЖУ,ЖО,ЖА,ЖЪ,ЖЕ,ЖИ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.
 

     Автоматизация на звук"Ч" се извършва в следният ред:в срички ЧУ,ЧО,ЧА,ЧЪ,ЧЕ,ЧИ и в думи с отворени срички,затворени срички,струпани съгласни,изречения и текст.

Пети етап- Диференциация
     Работи се по диференциация на звук"Ш" от звук"Ж" и звук "Ч" в реда:срички,думи,изречения и текст.

     Лингвистичен материал бихте могли да намерите в ръководството за терапия  "Артикулационни нарушения" на Екатерина Тодорова,издание на издателство"Нов Български Университет" и в книгата"Говорна терапия" на доц.Цветанка Ценова,издание на издателство"ПАЛ",София,2010г.

 

Free business joomla templates