Сензорно интегративна дисфункция

Сензорно интегративната дисфункция е нарушение изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи. Тези сензорни системи отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото. Сензорната интеграция(СИ) е процес на възприемане, подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма.Този процес представлява превръщането на усещането във възприятие. Нормалният процес на сензорна интеграция започва преди раждането и продължава през целия живот, като най-съществено развитие настъпва през ранните тийнейджърски години. При повечето хора СИ се развива естествено и без

особени усилия. За част от хората, тя не се развива така успешно, както би трябвало, което води до дисфункция на сензорната интеграция.

Основните причини за появата на сензорно интегративната дисфункция(СИД), могат да се разделят на три групи:

1. Мозъкът не получава информация от някоя от сензорните системи.

2. Сензорната информация се подава от сензорните системи, но непоследователно и/или непостоянно.

3. Сензорната информация се подава последователно, но не се интегрира с останалата информация от другите сензорни системи.

Милър, предлага класификация на сензорната дезинтеграция, в която определя три основни категории:

1.Сензорни нарушения при реакцията:

Когато има трудности при сортирането или регулирането на отговора на сензорните стимули. В тази категория се различават три подтипа:

1.1. Сензорна свръх реакция, когато лицето отговаря твърде много, твърде дълго или с твърде слаб интензитет.

1.2. Сензорно слаба реакция, когато лицето реагира твърде малко или нуждае от изключително силен стимул да възприеме дразнението за стимул

1.3. Търсене на сензорен стимул, когато лицето търси непрестанно стимулация или по-интензивен или продължителен сензорен стимул.


2. Сензорно базирано нарушение на моториката.

Разделени в два подтипа:

2.1. ортостатично разстройство

2.2. диспраксия


3.Сензорно разстройство на дискриминацията, когато лицето изпитва трудност при тълкуването на специфичните характеристики на сетивни дразнители (напр. интензивност, продължителност, скорост и време). Може да присъства или да засегне всяка от сетивните системи: тактилна, проприоцептивна, вестибуларна, зрителна, слухова, обонятелна и вкусова)

Сензорно интегративна дисфункция не е диагноза, а състояние.

Между 12% и 30% от децата имат някаква форма на СИД. Най-силно се проявява при лица с нарушения от аутистичен спектър, при хиперактивност с дефицит на вниманието , при деца с нарушения на способността за ученето (специфични обучителни трудности), при деца с нарушения на развитието в резултат на различна етиология, при синдром на чупливата X хромозома и др.

Съществуват много и различни тестове за определяне на наличието на сензорно интегративна дисфункция. Всеки би могъл да ги попълни и да определи процент съвпадения на симптомите. Разбира се, тестовете, които терапевтите използват, се различават от тези, които биха могли да бъдат изтеглени от сайтовете в интернет.

Изключително важно е да се отбележи, че единствено специалист би могъл да интерпретира и анализира адекватно резултатите от професионално обследване и да определи наличието на това състояние или да открие друго нарушение.

 

Предлагаме Ви и кратък списък с литература по въпроса:

1.The Out-of-Sync Child, Carol Kranowitz

2.Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder, Lucy Jane Miller

3. Sensory Integration and the Child: 25th Anniversary Edition, A. Jean Ayres

4. Starting Sensory Integration Therapy: Fun Activities That Won't Destroy Your Home or Classroom, Bonnie Arnwine

5.The Out-of-Sync Child Has Fun, Revised Edition: Activities for Kids with Sensory Processing Disorder, Carol Kranowitz

 

В този материал са използвани източници:

1.http://www.sensoryintegration.org.uк

2.http://www.sensory-processing-disorder.com

3.http://www.spdfoundation.net

 

Free business joomla templates