Статии

Дискалкулия

Дискалкулия или затруднения в овладяването на математическите умения се отнасят към специфичните обучителни трудности.

За дискалкулия говорим тогава, когато „постиженията на аритметичните способности, оценявани индивидуално със стандартни тестове, са значително под очакваните за съответната календарна възраст, интелектуално равнище и възрастта на обучение. Затрудненията се обвързват по значим начин с училищната успеваемост на децата и с всекидневните дейности, които се основават на математиката.”         / DSM IV/

Затрудненията в овладяването на математическите умения при децата основно се свързват с нарушения на:

Прочети още...

Развитие на езика при деца с увреден слух

Развитието на езика при децата с увреден слух, следва същите етапи на развитие, както при чуващите деца, но с по-бавни темпове и различна продължителност на отделните етапи.

При формирането на устната реч в норма се различават няколко възрастови етапа (1):

- гукане;

- лепетна реч (от 6 до 8 месеца);

- доречеви период (до 2г.в.);

- речеви период (от 2 до 5г.в.).

При развитието на речта при децата с увреден слух се акцентира върху (2):

- развитие на пасивен речник – словесната форма на думата с водеща лепетна дума, като при необходимост може да се подпомогне със съответния жест;

Прочети още...

Развитие на говора и езика при хора със Синдром на Даун

Представяме Ви един преводен материал, който обхваща развитието на говора и езика при хора със Синдром на Даун от най - ранна възраст.Доброто познаване на спецификата при възникването на комуникация води до по - добра терапия и адекватна помощ:

Резюме - Децата със Синдром на Даун обикновено са общителни. Те проявяват силно желание за
социален контакт още от най-ранна възраст, но за разлика от другите деца им се налага да разчитат по-дълго време на невербални умения като жестове. Това се дължи на факта, че обикновено те
претърпяват значително забавяне в развитието на речта и говора. Веднъж щом започнат да говорят, те си служат добре с тези умения във всички дейности, свързани с общуването, така както си служат и
останалите хора, особено ако се радват на подкрепата, насърчението и тактичното отношение от
страна на семейството, училището и общността, в която живеят. Но въпреки това, те изпитват
определени трудности с научаването на граматиката и оформянето на ясна реч. Някои от причините за трудностите с развитието на речта, са известни, и ни предоставят насоки за успешна терапия. Учените и лекарите по света днес са в съгласие по отношение на принципите за ефективна намеса. Говора и езиковите умения са основна предпоставка за развитието на умствените способности като мислене, разсъждение и запаметяване, както и за социалната интеграция, затова е от изключителна важност  родителите, учителите и терапевтите да се фокусират върху тях от ранна детска възраст до зрелостта.

Прочетете целият материал следвайки този линк:http://downsyndromebg.com/node/73

Този материал е публикуван с разрешението на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун

 

Терапии за деца от аутистичния спектър

122810 673 354Една изключително подробна статия на Фондация "Стъпка за невидимите деца на България". В случай, че имате нужда от допълнителна информация, подкрепа или защита  - можете да се свържете с тях на :http://www.autism-bg.org

Въпреки многото медикаменти, които са на пазара към момента няма конкретно лекарство, което да е с доказан ефект за лечение на аутизъм. Но проучванията показват, че състоянието аутизъм може да бъде повлияно чрез всеотдайност, разбиране, приемане на детето и целенасочена работа със следните специалисти – психолог, логопед, ерготерапевт. Силно препоръчителна е ранна интервенция, още след като се породят съмнения за развитието на детето.

Някой от най-популярните терапии:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ:

Поведенчески анализ- Applied Behavior Analysis (ABA); известен още като Lovaas, поведенческа или интензивна намеса;

Прочети още...

Феноменът Ръкост

Всеизвестен факт е, че хемисферната латерализацията на церебралните функции е явление, което  допринася за реализацията както на когнитивните, така и на поведенческите реакции на индивида. Връзката  между ръкостта, като висша корова функция на фин моторен контрол и  специализацията  на церебралните хемисфери за конкретния тип информационно процесиране, остава един от най – интересните и дискутирани въпроси. Явно е, че ръкостта е свързана с разпределението на функциите между лявата и дясна хемисфери по един твърде сложен начин. Едни от най – изявените изследователи на функционалната церебрална специализация Springer и Deutch (1989г.) в фундамендалния си труд “Left Brain & Right Brain”  подчертават, че всеки анализ на мозъчна асиметрия, който претендира за изчерпателност, трябва да включва и темата за ръкостта. Прочети още...

Постановка и развитие на гласа при деца с дизартрия

Характерна особеност на дизартрията при деца с ЦП са нарушенията на гласа. Мелодико – интонационните разстройства се отнасят към основните и често най- устойчиви признаци на тази речева патология. Те в най-голяма степен влияят на емоционалната изразителност и разбираемост на речта. Обуславят се от парези на мускулите на езика, устните, мекото небце, гласовите гънки, мускулите на гръкляна, изменението на техния мускулен тонус и ограничение на подвижността. При това най – голямо значение има паретичността на мускулите на гръкляна. Прочети още...

Работа с деца - аутисти в кабинетна обстановка

Аутистичните деца са силно чувствителни към емоционалното състояние както на родителите си, така и на терапевтите. Поради това е необходимо преди занятието да се настроим изцяло за предстоящата ни среща, да сме наясно какво целим и с какви методи ще опитаме да го постигнем. Разбира се, това е възможно след като сме имали няколко срещи с детето, наблюдавали сме го и сме си изградили представа за неговите  особености. В тези първи срещи ние сме проучили до колко детето допуска навлизане в неговото пространство, позволява ли допир, с какво бихме могли да привлечем вниманието му. Важно е в тези първи срещи да извлечем от родителите максимум информация за реакциите на детето и за поведенческите му модели в определени ситуации Прочети още...

Лингвистичен профил на децата със специфични езикови нарушения

През последните десетилетия редица изследователи фокусират своето внимание върху лингвистичния профил на децата със специфични езикови нарушения (СЕН). Бурното развитие на лингвистиката и психолингвистиката позволяват изследването на езиковото формиране и процесиране при различни форми на езикова патология в рамките на трикомпонентния модел на езика – съдържание (семантика), форма (фонологична, морфологична и семантична)  и употреба (прагматика).

На основата на т.нар. поведенчески (лингвистичен) модел на езиковите нарушения  се създават многобройни хипотези, опитващи се да очертаят клиничната икона на СЕН като следствие на нарушена преработка на информацията на всяко от езиковите равнища, които си взаимодействат както в норма, така и при патология  (Георгиева, 1996).

Прочети още...

Логопедична терапия в ранна възраст при деца с изоставане в невро-психическото развитие

В последните години логопедичната практика все повече се ориентира към превенция, диагностика и терапия на нарушенията на говорните, езикови и комуникативни умения в ранна детска възраст. Стремежът е да се използва сензитивния период до 1,5-2-годишна възраст за постигане на зрялост на мозъчните функции, за въздействие и стимулиране на превербалните комуникативни умения. Това налага задълбочено изучаване на физиологията и патология на предречевото развитие.
Анатомия и физиология на предречевото и речевото развитие или Защо логопедите започват да изследват и лекуват още в кърмаческа възраст? Прочети още...

Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия

През последните 30 години научната общност се стреми да даде максимално адекватно определение на явлението дислексия, като вниманието се фокусира върху връзката между детските лингвистични умения и представянето по четене. Тези промени във възгледите довеждат до относително игнориране на зрително-перцептивните теории, които са изключително популярни през дълъг период от време.

Една от дефинициите на диклексия, която набляга на езиковата база на нарушението, е тази на Catts & Kamhi: “Дислексията е езиково нарушение на развитието, което се характеризира с определени трудности във фонологичната преработка. Често това нарушение се предава генетично, като се манифестира скоро след раждането и персистира през целия живот. Прочети още...

Звук "Ш".Къде и как се образува?Срички,думи и текстове за автоматизация.

Съгласните звукове "ш" и "ж" се учленяват с по-широк и кръгъл проход в сравнение със "с" и "з". Върхът на езика се приближава към горния край на алвеолите и крайната предна част на твърдото небце. Проходът се образува от предната част на езика, а същевременно средната и задната му част се издигат нагоре и с краищата се опират плътно до страните на цялото небце. Така в областта на алвеолите се образува тесен проход, а зад него по осевата линия на канала - сравнително широк. Издишната струя, като минава през прохода на алвеолите, образува особено нисък шум, който се засилва от големия резонатор пред мястото на стеснение и така се оформя характеристичният шум, присъщ на съгласните "ш" и "ж". Прочети още...

Страница 1 от 4

Free business joomla templates