Статии

Заекване.Неврологични аспекти.Генетични фактори и стрес.

Заекването е едно от най-сложните речеви нарушения, което се определя като нарушение на темпо – ритмичната организация на речта.Учени като Хипократ, Авицена, Аристотел и др. го свързват с централни и периферни по характер причини. В началото на 20 век се оформя мнението за сложния психофизиологически характер на нарушението. Според автори като Гутцман, Кузмал основни са причините от физиологичен тип. Според други – А. Коен, Хр. Лагузен, определяща е ролята на психологическите фактори, като физиологичните са само тяхно следствие. През 50-те години на 20 век заекването се обвързва с учението за неврозите и се приема за симптом или особена форма на невроза. Прочети още...

Лечение с аминокиселинни композити(АК) на Детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в нервно-психичното развитие при деца, неврози, мултиплена склероза, вертебро-базиларна недостатъчност, състояния след черепномозъчни травми и инсулти.

В началото на 90-те години идеята, че нервните клетки се възстановяват беше революционна. В последващите години усилията на учени от различни страни убедително доказаха, че неврогенезата (образуването на нервни клетки) продължава и след раждането, като постепенно се забавя и спира. Очевидно е, че всякакви проблеми по време на бременността, като заболявания на майката, фетоплацентарна недостатъчност, вирусни поражения и др. довеждат до хипоксия на плода. При този процес се образуват огромно количество свободни радикали. Като следствие на образуването и натрупането им се нарушават процесите на формиране на различни структури на мозъка на плода.  Това означава, че плурипотентните клетки, мигриращи в този период от пери и субвентрикуларните зони не се диференцират в неврални или глиални елменти, а загиват в свободнорадикалния „пожар”.На достъпен език казано нарушава се образуването на нервната система в плода.  Следствие на това след раждането се получава недоразвита кора на главния мозък, корпус калозум или малкия мозък. Прочети още...

Гласови Нарушения

Гласовите нарушения се характеризират с непълноценност на гласа, който от своя страна е материалната основа на речта, осъществена, чрез правилното функциониране на говорния апарат.Паталогичните промени се изразяват в частично разстройство на гласа - дисфония или пълна липса на фонация – афония.Гласовите нарушения могат да бъдат функционални или органични.Функционалните са свързани с влиянието на психогенни фактори. Причините за тях са грип с усложнения, различни инфекциозни заболявания, гласово пренапрягане /преумора, натоварване на гласа, причинени от самодейни прояви, силно пеене, физическо натоварване и др./ Прочети още...

F80.3. Придобита афазия с епилепсия/синдром на Landau-Kleffner/

Разстройство, при което детето,след първоначално нормално развитие на езика, загубва както рецептивните, така и експресивните си речеви умения, но запазва общият си интелект.
Началото е обикновено между 3 и 7 годишна възраст,но не задължително.Обикновенно е съпроводено от епилептични гърчове.Загубата на речта може да настъпи постепенно или внезапно.Разликата между появата на гърчовете и загубата на езика или обратното, може да бъде период от няколко месеца до две години. Прочети още...

F80.2.Разстройство на рецептивната реч

Специфично разстройство на развитието,при което способността на детето да разбира езика е под съответното за неговата умствена възраст ниво.Почти във всички случаи е нарушена и експресивната реч и е налице нарушена артикулация.
Характеристики:
-    не реагират на познати имена на 1 годишна възраст
-    неспособност да разпознават обичайни предмети на 1,5 годишна възраст
-    не могат да изпълнят проста инструкция на 2 годишна възраст
В по-късна възраст
-    неспособност да се разбират граматични структури /въпроси,сравнения,отрицание/ Прочети още...

F80.0 Специфично разстройство на артикулацията

Специфично разстройство на развитието, при което употребата на речта е под нивото,съответно на умствената възраст на детето, но езиковите умения са в норма.

Налице е абнормно развитие,когато детето усвоява речта със закъснение или отклонение,което води до неправилна артикулация в детската реч и тя става трудно разбираема за околните. Прочети още...

Специфични разстройства на развитието на речта и езика

Това са разстройства, при които нормалните закономерности на усвояване на езика са нарушени още от ранните стадии на развитие.Много е важно да се отбележи,че тези нарушения не се дължат на:

      - Аномалии в неврологичните функции

      - Аномалии в говорния апарат

      - Сензорни нарушения

      - Умствено изоставане Прочети още...

F- 84.Генерализирани разстройства на развитието.

Обединява група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с ограничен, стереотипен,повтарящ се репертоар от интереси и дейности.

Общо за групата е характерно,че развитието на индивидите е извън норма още в периода на най-ранно детство с начало не по-късно от третата до петата година.

За определяне на разстройството е важно да има ОТКЛОНЕНИЕ В ПОВЕДЕНИЕТО спрямо нормалното за умствената възраст на лицето,въпреки че за повечето нарушения включени в групата е характерно Общо когнитивно нарушение.

Първото нарушение, с което ще се запознаем е ДЕТСКИ АУТИЗЪМ, с код в МКБ-10 F-84.0 Прочети още...

Квалификационна характеристика- Логопедия

Квалификационната характеристика определя сферата на професионалната реализация и задълженията на завършилите всички степени на университетското обучение по логопедия.

Завършилите специалността "Логопедия" получават следните степени на образование:

- Бакалавър на хуманитарните науки. Основна специалност Логопедия.

- Магистър на хуманитарните науки. Основна специалност Логопедия. Прочети още...

Вербална диспраксия на развитието- съвременни модели за диагностика и терапия

В този доклад ние се опитваме да опишем най-общо проявите на едно от общоговорните нарушения на развитието, а именно диспраксия на развитието. В  българската логопедична общност този термин не е много популярен, което ни накара да направим сравнение с други по-популярни термини, описващи същите прояви на нарушение.  

1. Какво представлява вербална диспраксия на развитието Прочети още...

Фонологичното осъзнаване в съвременните теории за четене

Езиковото осъзнаване, едновременно подпомагащо овладяването на езика и развиващо се успоредно с него, е в основата не само на езикоусвояването в детска възраст, но и на приобщаването към езиковата култура чрез обучение в средното и висшето училище (Ю. Стоянова, 2009) .Фонологичното осъзнаване (“рhonological аwareness”), като част от езиковото осъзнаване, е термин „чадър”, етикиращ всички нива на осъзнато познание на звуковите елементи на речта. Фонологичното осъзнаване е един от най- важните предиктори за способността за четене при нормално развиващите се деца (Wagner & Torgesen, 1987). В допълнение, децата с дислексия често показват нарушения при фонологичната преработка, като е доказано, че терапия, основана на развиване равнищата на фонологичното осъзнаване, подобрява ефективността на тяхното четене (Bradley & Bryant, 1983; Hatcher, Hulme, & Ellis, 1994 – по Gillon, 2004, стр. 64). Прочети още...

Страница 2 от 4

Free business joomla templates